دانش آموزان عزیز برای ارسال پاسخنامه تشریحی بعداز کامل کردن پاسخنامه از پاسخنامه خود عکس واضح تهیه کنید

Browse

عکس تهیه شده از برگه پاسخنامه را انتخاب کنید و دکمه

Summit

رابزنید