مدرسه نمونه دولتی شهید مطهری مدرسه نمونه دولتی شهید مطهری

لینک کلاس ها

 

نام دبیر نام درس لینک
بیات قرآن
قریشی پیام های آسمانی
غریب زاده پیام های آسمانی
نامدار فارسی ونگارش
شعبان نژاد نگارش
نیکزارع عربی
باستانی زبان
ظهیری زبان
عباسی علوم
علیپور علوم
حافظ ریاضی
اسماعیلی ریاضی
صادقی ریاضی
حیدری مطالعات
مکوندی مطالعات
بهمنی هنر
دهقان فن آوری
منهوبی هنر/تفکر
نقی علیپور عربی دفاعی قرآن
مشهودی تفکر